Barnrätt – barns rätt till hälsa!

2017-11-17 10:04     Kommentera    Kategori: Barn

Idag är jag på en workshop om barnrätt, en mycket viktig fråga. Värmland jobbar aktivt m barnrättsforum. Vad innebär detta:

  • Ingen barn får diskrimineras på någon grund. Alla barns lika värde (2).
  • All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen (4).
  • Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang 16, 19).
  • Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken (42).
  • Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap (att vara förälder utan våld t.ex) (42, 5, 18, 19).
  • Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan (barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling) (6).
  • Aktuell kunskap om barns livsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn (2).
  • Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas från ett barnrättsperspektiv (3, 4).
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn (3).
  • Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och har rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem (12).

Det är en politisk styrning och viktigt att politiker har kunskap om barnkonventionen. Barnrättsforum Skåne har jobbat sedan 2011 med stor framgång.

När vuxna lär om barns rättigheter ökar barns kunskaper om sina rättigheter.

Artikel 24 är, för Sveriges del, inte minst relevant för de problem som är förknippade med psykiskohälsa bland barn. I maj 2005 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska hälsan varpå jag ser även övervikt och fetma som psykisk ohälsa.

Övervikt och fetma
Barnrättskommittén uttryckte också i de tredje slutsatserna oro över att antalet fall av övervikt och fetma bland barn ökat och rekommenderade rege-ringen att vidta nödvändiga åtgärder för att angripa dessa problem. Statens folkhälsoinstitut publicerade år 2005 rapporten Övervikt bland barn – nytt system för uppföljning, i vilken man redovisade ett förslag till nationellt uppföljningssystem av övervikt och fetma bland barn på basis av skolhälsovårdens uppgifter.
 

Save

Save

« Föregående inlägg  | Hem |  Nästa inlägg »

Lämna gärna en kommentar!

XHTML: Du kan använda dessa tagar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

« Föregående inlägg  | Hem |  Nästa inlägg »